ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถ้าอยากจะให้คนในคริสตจักรของเราสามัคคีกัน ผู้นำของคริสตจักรเหล่านั้นจะต้องเตือนสมาชิกให้เห็นถึงความสำคัญของมัน พระเยซูอธิษฐานก่อนตายว่าเราจะเป็นหนึ่งเดียวกัน ทำไมละ เพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระบิดาได้ส่งพระองค์มา ความสามัคคีไม่ใช่แค่สำคัญนะ แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นขาดไม่ได้เลย มันไม่ใช่เป็นแค่ทฤษฎีหรือหลักคำสอนเท่านั้น แต่มันเป็นชีวิตประจำวันของคนที่อ้างว่าพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิต

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเยซูองค์เจ้าชีวิต พระองค์ได้เสนอคำอธิษฐานทุกคำของข้าพเจ้าต่อพระบิดา ข้าพเจ้าซาบซึ้งใจในความเมตตากรุณาของพระองค์จริงๆ ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะพยายามสุดความสามารถที่จะนำเกียรติยศมาสู่พระบิดา จะอยู่อย่างสันติและร่วมรับใช้กับคนของพระองค์ด้วยความสามัคคี โปรดอวยพรคนในคริสตจักรของเราให้มีใจที่อยากจะสมัครสมานสามัคคีกันอย่างที่พระองค์ต้องการด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซูผ่านทางการอวยพรของพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น