ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อะไรทำให้เราเป็นผู้นำคริสเตียนที่ดีได้ ในข้อนี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์เน้น 3 เรื่อง คือ1) เราต้องสอนพระคำของพระเจ้า 2) เราต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และ 3) เราต้องมีความเชื่อที่โดดเด่น พระเจ้าได้วางเราในที่ที่แตกต่างกัน เพื่อเราจะได้มีอิทธิพลกับคนเหล่านั้น เช่นกับลูกหลานของเรา เพื่อนๆของเรา เพื่อนร่วมงานของเรา และเพื่อนบ้านของเรา ว่าแต่เราทำตัวแบบไหนให้พวกเขาเห็นหรือ ในฐานะผู้นำฝ่ายวิญญาณ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เต็มไปด้วยพระคุณ คือพระบิดาผู้เปี่ยมไปด้วยความเมตตา โปรดช่วยให้ผมเป็นผู้นำคริสเตียนที่ดียิ่งๆขึ้นไป ต่อคนเหล่านั้นที่พระองค์วางเข้ามาในชีวิตผม ช่วยทำให้ผมมีชีวิตที่ใครๆก็อยากจะเลียนแบบด้วยเถิด ผมขอสิ่งนี้ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น