ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การทำพิธีจุ่มน้ำ ไม่ใช่เป็นการจุ่มให้ตัวเปียกหรือแค่ทำเพื่อให้เห็นว่าเชื่อฟังแล้วเท่านั้น แต่เป็นการจุ่มเข้าส่วนในการตาย ฝัง และฟื้นขึ้นของพระเยซู (1 คร. 15:1-5) พระเจ้าได้ให้พระคุณอันเหลือเชื่อนี้กับเรา (รม. 6:1,14,15) จึงทำให้เราได้เข้าส่วนในความรอดที่พระเยซูได้ทำ ผ่านทางความเชื่อและการทำพิธีจุ่มน้ำของเรา(กท. 3:26-27) การจุ่มนี้เป็นการตายต่อวิถีชีวิตเก่าและฝังมันไว้ในอดีต มันไม่มีอำนาจเหนือเราอีกแล้ว จึงจำเป็นมากที่เราต้องตายก่อน เพื่อจะได้ฟื้นขึ้นสู่ชีวิตใหม่ ชีวิตเราตอนนี้อยู่ในพระคริสต์แล้วและอนาคตของพระองค์ก็กลายเป็นของเราด้วย (โคโลสี. 3:1-4) ดังนั้น ชีวิตใหม่นี้ ก็มีไว้เพื่อถวายเกียรติกับพระเจ้า และจะได้อยู่กับพระองค์ตลอดไป แสดงว่า ข่าวดีนี้ไม่ใช่เอาไว้ประกาศเฉยๆ แต่เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้จักพระคุณ

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระบิดา ที่ทำให้ข้าพเจ้าฟื้นขึ้นจากความตายเพื่อเข้าสู่ชีวิตใหม่ในพระเยซู ขอบคุณสำหรับพระคุณของพระองค์ที่ได้ส่งพระเยซูมา และยังเมตตาให้ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการตาย ฝัง และฟื้นขึ้นของพระเยซูอีกด้วย ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าสะท้อนพระคุณอันเต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ให้คนอื่นได้เห็นด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น