ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

นี่เป็นข่าวดี นั่นก็คือ หากเราได้ตายกับพระคริสต์แล้ว เราได้ตายต่อความตายที่จำเป็นแล้วล่ะครับ ชีวิตของเราเข้าร่วมกับพระองค์และเพื่อที่เราจะมีส่วนในพระสิริของพระองค์ในวันที่พระองค์กลับมา (โคโลสี 3:1-4) แม้แต่ความตายก็ไม่สามารถแยกเราออกจากพระองค์ในชีวิตของเราได้ (โรมัน8:35-39) เพราะเราได้รับชัยชนะเหนือความตายผ่านทางพระเยซูองค์เจ้าชีวิตของเรา (1โครินธ์ 15:55-57) เราไม่ต้องกลัวการตายครั้งที่สอง (วิวรณ์ 2:11;20:6) เพราะเราผ่านจากความตายเข้ามามีชีวิตแล้ว (ยอห์น 5:24)

คำอธิษฐาน

ใครเล่าที่จะช่วยข้าพระองค์ให้พ้อนจากความตายของร่างกายนี้ ขอบคุณพระเจ้า ผ่านทางพระเยซูองค์เจ้าชีวิตของเรา อาเมน (โรมัน 7:24-25)

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น