ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โลกต้องการผู้ช่วยให้รอด แต่ไม่ต้องการองค์เจ้าชีวิต ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่บอกชัดเจนว่า พระผู้ช่วยให้รอดที่ไม่ได้เป็นองค์เจ้าชีวิต ก็ไม่ใช่พระผู้ช่วยให้รอดและไม่ใช่เพื่อนด้วย ในพระคัมภีร์เดิม ทำให้เราเห็นว่ากฎบัญญัติต่างๆ ที่เขียนขึ้นไม่ได้เขียนขึ้นเพราะพระองค์ชอบเรื่องกฎ แต่เพื่อรักษาคนของพระองค์ ในสัปดาห์นี้ อย่าให้เราพูดแค่ พระเยซูองค์เจ้าชีวิต แต่ขอให้เรามีชีวิตที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์ควบคุมชีวิตของเราและพระวิญญาณของพระองค์สร้างนิสัยของเรา

Thoughts on Today's Verse...

The world wants a Savior but not a Lord. The New Testament is clear, a Savior who is not Lord is no Savior and no friend. If the Old Testament showed us anything, it is that God's seemingly bizarre laws were written not for his fascination but for his people's preservation. Let's not only call Jesus Lord this week, let's live in a way that shows he controls our lives and his Spirit produces our character.

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิตผู้บริสุทธิ์ที่สุด ขอทรงควบคุมชีวิตและจิตใจของข้าพระองค์​ เพื่อที่ข้าพระองค์จะเป็นของพระองค์ทั้งหมด ไม่ใช่เพียงแต่ในคำพูด แต่ทั้งในความคิดและการกระทำ อาเมน

My Prayer...

Most Holy Lord, please take control of my life and my will that I may be wholly yours, not just in word, but in thought and in deed as well. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มัทธิว 7:13-14

ความคิดเห็น