ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โลกต้องการผู้ช่วยให้รอด แต่ไม่ต้องการองค์เจ้าชีวิต ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่บอกชัดเจนว่า พระผู้ช่วยให้รอดที่ไม่ได้เป็นองค์เจ้าชีวิต ก็ไม่ใช่พระผู้ช่วยให้รอดและไม่ใช่เพื่อนด้วย ในพระคัมภีร์เดิม ทำให้เราเห็นว่ากฎบัญญัติต่างๆ ที่เขียนขึ้นไม่ได้เขียนขึ้นเพราะพระองค์ชอบเรื่องกฎ แต่เพื่อรักษาคนของพระองค์ ในสัปดาห์นี้ อย่าให้เราพูดแค่ พระเยซูองค์เจ้าชีวิต แต่ขอให้เรามีชีวิตที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์ควบคุมชีวิตของเราและพระวิญญาณของพระองค์สร้างนิสัยของเรา

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิตผู้บริสุทธิ์ที่สุด ขอทรงควบคุมชีวิตและจิตใจของข้าพระองค์​ เพื่อที่ข้าพระองค์จะเป็นของพระองค์ทั้งหมด ไม่ใช่เพียงแต่ในคำพูด แต่ทั้งในความคิดและการกระทำ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น