ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคัมภีร์ใช้คำว่า "ผู้เลี้ยงแกะ" สำหรับผู้นำหลายประเภทที่พระเจ้าเลือกมา แต่มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้เลี้ยงที่ดีอย่างแท้จริง (สดด 23:1-6; ยฮ 10:11-18) เราติดตามผู้เลี้ยงท่านนี้ ก็เพราะพระองค์เห็นเรามีค่ามากกว่าชีวิตของพระองค์เอง เหมือนที่พระคัมภีร์บอกว่า "ผู้เลี้ยงที่ดีย่อมสละชีวิตของตนเพื่อแกะ" พระเยซูทำให้เรารู้ว่าหัวใจของการเป็นผู้นำคือการเสียสละด้วยความรัก ไม่ใช่การแสวงหาตำแหน่งชื่อเสียง ผู้นำต้องรับใช้ ไม่ใช่เห็นแก่ตัว (1ปต5:1-4) ในฐานะแกะของพระเจ้า เราปลอดภัยก็เพราะพระเยซูคือพระผู้เลี้ยงอันดีเลิศของเรา ผู้ที่ยอมสละชีวิตเพื่อเรา เพื่อนำเรากลับบ้านไปหาพระเจ้าอย่างปลอดภัย

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ยอมสละชีพและบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าถึงกับอึ้งพูดไม่ออกเลยกับแผนการของพระองค์ที่จะให้พระเยซูมาเป็นทั้งองค์เจ้าชีวิตและลูกแกะ เป็นทั้งผู้เลี้ยงและผู้สละชีพ ขอบคุณที่ให้ข้าพเจ้ามีชีวิตใหม่ผ่านทางความตายของพระเยซู และให้ข้าพเจ้าเห็นถึงการเป็นผู้นำผ่านทางแบบอย่างของพระองค์ ข้าพเจ้าขอถวายคำขอบคุณที่ไม่มีวันสิ้นสุดให้กับพระองค์ ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น