ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เนื่องจากเราอยู่ในสงครามฝ่ายจิตวิญญาณ เราต้องสวมชุดเกราะทางจิตวิญญาณ ไม่ใช่แค่สักแต่พูดว่าวันนี้เราอธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์แล้ว แต่เราต้องตื่นตัวที่จะสวมใส่ชุดเกราะฝ่ายจิตวิญญาณที่พระเจ้าให้กับเรา เพื่อปกป้องและเตรียมตัวเราให้พร้อมในสงครามฝ่ายจิตวิญญาณนี้ ดังนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรในแต่ละวัน ทำงานหรืออ่านพระคัมภีร์ ก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนทั้งนั้น เพราะเรากำลังอยู่ในสงคราม วันแห่งความชั่วร้ายจะมาถึงแน่ ดังนั้นให้เราพร้อมที่จะยืนหยัดต่อสู้ โดยใช้เครื่องมือทั้งหลายและพลังที่พระเจ้าให้เรามา

Thoughts on Today's Verse...

Since we are in a spiritual war, we must put on spiritual armor. More than saying our daily prayers and perfunctorily reading our daily Scriptures, we must learn to recognize the spiritual armor God has given us for our spiritual protection and prepare ourselves for spiritual warfare. We should approach each day, each task, each Scripture, with a sense of urgency because we know we are at war. The day of evil will come, so let's be ready to take our stand using the tools God has supplied and the power he provides.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาที่อยู่ในสวรรค์ โปรดเสริมกำลังข้าพเจ้าด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ามีใจกล้าเพราะการทรงเรียกจากสวรรค์ และโปรดสร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าพเจ้าที่จะฮึกเหิมฝ่ายจิตวิญญาณ เพราะเห็นแบบอย่างของพระเยซู อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Dear Father in Heaven, please empower me by your Holy Spirit, please make me bold because of your heavenly calling for me, and please inspire me to be spiritually courageous because of the example of Jesus. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เอเฟซัส 6:13

ความคิดเห็น