ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แม้ว่าเราอาจจะมีเป้าหมายและรู้สึกว่ามีภารกิจในชีวิต แต่เราก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะกำหนดแผนงานในชีวิตของเรา ทุกๆ วันเป็นของขวัญจากพระเจ้า ทุกๆ เป้าหมายจะต้องนำพระสิริมาสู่พระองค์ ทุกๆ การนำเป็นของขวัญให้กับเราจากพระคำของพระบิดาหรือพระวิญญาณของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้มีปัญญาและทรงรัก ขอทรงนำข้าพระองค์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ขอทรงเติมปัญญาอันบริสุทธิ์ให้แก่ข้าพระองค์ นำให้ข้าพระองค์ให้เข้าใจพระประสงค์ของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของข้าพระองค์มากขึ้น ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์มีสติปัญญาที่จะใช้ชีวิตในแต่ละวันให้บริสุทธิ์ในแบบพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น