ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สำหรับสามี เราต้องมีความรักที่เสียสละเป็นวัตถุประสงค์ของเรา เราต้องสละตัวเองเพื่อจะรักภรรยาของเรา พระเยซูเป็นตัวอย่างของเรา และพระองค์สละทุกอย่าง เป็นวัตถุประสงค์ของพระองค์หรือครับ ที่จะทำให้เราบริสุทธิ์และสวยงามสำหรับพระเจ้า สำหรับเราคือการเสียสละตัวเองเพื่อเป็นพระพรและรักภรรยาของเรา เปาโลเตือนเราในเอเฟซัส 5:21 เราก็ต้องยอม แต่ไม่ได้หมายความให้เราอ่อนแอ แต่หมายถึงการรับใช้และเสียสละ เพื่อเป็นพระพรและนำสง่าราศีมาสู่พระคริสต์

Thoughts on Today's Verse...

For husbands, there is sacrificial love in our purpose and purpose in our sacrifice. We give up ourselves to love our wives. Jesus is our example here, and he gave up everything. His purpose? To make us holy and beautiful to God. Our motives are to be equally as sacrificial and pure in surrendering our rights to bless and love our wives. As Paul reminds us in Ephesians 5:21, we too are to submit, but this does not mean spinelessness, it means service and sacrifice to bless and bring glory to Christ.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอทรงช่วยให้ครอบครัวของเราเต็มไปด้วยความรัก และให้เริ่มต้นกับข้าพระองค์วันนี้ในครอบครัวของข้าพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Holy God, help our families to be full of love and may this begin with me, today, in my family. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เอเฟซัส 5:25-26

ความคิดเห็น