ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ปัจจุบันนี้บ่อยครั้งที่เราละทิ้งปัญญาของคนรุ่นที่เกิดก่อนเรา และคนที่อยากจะแบ่งปันปัญญานั้นที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ข้างหน้านี้ให้เราใส่ใจในคำสอนของคนที่อาวุโสกว่าเราและเป็นคนที่ใช้ชีวิตด้วยความสัตย์ซื่อในพระเจ้า ในขณะเดียวกันให้เราย้ำเตือนกับลูกหลานของเราให้เห็นว่าการเชื่อฟังสำคัญต่อพระเจ้าอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ลูกเชื่อฟังพ่อแม่

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ในเวลาที่ข้าพระองค์ไม่ได้เคารพคำสอนและปัญญาที่มาจากพ่อแม่ของข้าพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับความรักของพวกเขาที่มีให้ข้าพระองค์ และความปราถนาที่จะแนะนำข้าพระองค์ไปในทางของพระองค์ ขอทรงอวยพรพวกเขาด้วยพระคุณของพระองค์ และขอทรงอวยพรข้าพระองค์ให้เชื่อฟังน้ำพระทัยพระองค์มากขึ้น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น