ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อพระเยซูประกาศว่าพระองค์เป็น ''ผู้เลี้ยงแกะที่ดี "พระองค์หมายถึงว่าพระองค์จะสละชีวิตของตนเพื่อเรา อย่างไรก็ตาม สำหรับเราแล้ว มันหมายถึงทุกสิ่งที่มีคาห์สัญญาไว้ คือ— ความเข้มแข็ง ความยิ่งใหญ่ ความมั่นคง และสันติสุข

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงรักและเป็นนิรันดร์ ขอบคุณพระองค์อย่างสูงยิ่งที่ได้ส่งพระเยซูให้มาเป็นผู้เลี้ยงที่สละชีพเพื่อข้าพเจ้า ในโลกที่วิปริตผิดเพี้ยนนี้ ความเข้มแข็งของพระองค์ช่วยค้ำจุนข้าพเจ้า ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้ปกคลุมข้าพเจ้าไว้ และในพระองค์ ข้าพเจ้ามีความมั่นคงและสันติสุข เมื่อข้าพเจ้าต้องเผชิญหน้ากับอนาคต อธิษฐานขอบคุณในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น