ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูบอกเราว่าสิ่งที่อยู่ในใจของเรา สุดท้ายแล้วมันก็จะแสดงออกมาในชีวิตของเรา ในหนังสือสุภาษิตก็บอกให้เราปกป้องหัวใจของเรา เพราะมันเป็นน้ำพุของชีวิตเรา เยเรมีย์ต้องการให้เรารู้ว่าพระเจ้ารู้จิตใจของเรา ที่องค์กร Heartlight นี้ เราต้องการที่จะเน้นความสำคัญของสิ่งที่จะเข้าไปสู่หัวใจของเรา เพราะมันทำให้เกิดความแตกต่างในสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราจริงๆ ให้เราให้พระเจ้าเข้ามาในสิ่งที่คุณทำ คิด อ่าน ดูและฟัง ขอให้พระองค์เอาการหลอกลวงออกไป และช่วยให้คุณเห็นว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นั้น คุ้มค่าสำหรับเวลาและมีประโยชน์หรือไม่

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ชอบธรรม ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ปกป้องหัวใจของข้าพระองค์ และขอให้ข้าพระองค์มีปัญญาพอที่จะไม่ให้สิ่งอื่นใดเข้ามาทำให้ความซื่อสัตย์ต่อพระองค์หายไป ข้าพระองค์ต้องการที่จะบริสุทธิ์อย่างจริงๆ ขอทรงโปรดตรวจดูข้าพระองค์ และช่วยข้าพระองค์เอาทุกอย่างที่จะขโมยความซื่อสัตย์ที่มีต่อพระองค์ และทุกอย่างที่จะทำลายอิทธิพลของข้าพระองค์ต่อคนอื่นๆ ในการให้พวกเขารู้จักพระองค์ออกไป อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น