ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูบอกเราว่าสิ่งที่อยู่ในใจของเรา สุดท้ายแล้วมันก็จะแสดงออกมาในชีวิตของเรา ในหนังสือสุภาษิตก็บอกให้เราปกป้องหัวใจของเรา เพราะมันเป็นน้ำพุของชีวิตเรา เยเรมีย์ต้องการให้เรารู้ว่าพระเจ้ารู้จิตใจของเรา ที่องค์กร Heartlight นี้ เราต้องการที่จะเน้นความสำคัญของสิ่งที่จะเข้าไปสู่หัวใจของเรา เพราะมันทำให้เกิดความแตกต่างในสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราจริงๆ ให้เราให้พระเจ้าเข้ามาในสิ่งที่คุณทำ คิด อ่าน ดูและฟัง ขอให้พระองค์เอาการหลอกลวงออกไป และช่วยให้คุณเห็นว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นั้น คุ้มค่าสำหรับเวลาและมีประโยชน์หรือไม่

Thoughts on Today's Verse...

Jesus told us that what is in our heart ultimately works its way out into our public life. The great wise man of Proverbs told us to guard our heart because it is the well spring of our life. Jeremiah wants us to know that God knows our heart. At Heartlight, we want to stress the importance of what goes into our hearts because it really makes a difference in what goes on inside our heart. Invite the Lord into what you do and think and read and watch and hear. Ask him to remove deceit and help you see if what you are doing is really worthy of your time and interest.

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ชอบธรรม ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ปกป้องหัวใจของข้าพระองค์ และขอให้ข้าพระองค์มีปัญญาพอที่จะไม่ให้สิ่งอื่นใดเข้ามาทำให้ความซื่อสัตย์ต่อพระองค์หายไป ข้าพระองค์ต้องการที่จะบริสุทธิ์อย่างจริงๆ ขอทรงโปรดตรวจดูข้าพระองค์ และช่วยข้าพระองค์เอาทุกอย่างที่จะขโมยความซื่อสัตย์ที่มีต่อพระองค์ และทุกอย่างที่จะทำลายอิทธิพลของข้าพระองค์ต่อคนอื่นๆ ในการให้พวกเขารู้จักพระองค์ออกไป อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Righteous Father, please help me guard my heart and be wise enough not to place things into it that would rob it of its devotion to you. I want to be pure through and through. Please search me and help me remove everything that would steal my devotion from you and that would ruin my influence with others for you. In the name of Jesus I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เยเรมีย์ 17:9-10

ความคิดเห็น