ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอายุ จากการพิสูจน์ที่ผ่านมาทุกสมัยคือ คนหนุ่มมักจะมีความกระตือรือร้น มีพลัง และมีเป้าหมายชัดเจน แต่คนที่อาวุโสอาจจะบอกไว้ว่า คนหนุ่มมักจะหัวรั้น ไม่เชื่อฟัง และวู่วาม ส่วนคนหนุ่มก็จะมองว่าคนมีอายุก็สุขุม คาดเดาได้ และไม่ยอมเปลี่ยนแปลง ข้อแตกต่างเหล่านี้เป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้ง แต่ทั้งหนุ่มหรืออาวุโสก็ยังมีสิ่งที่จะต้องเรียนรู้จากกันและกัน แม้ว่าคริสเตียนที่อายุมากกว่าจะทำผิด เขาก็ยังสมควรได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพที่มาจากชีวิตที่มีความเชื่อ แต่คริสเตียนที่อาวุโสกว่าก็ควรจะยอมฟังคริสเตียนที่อายุน้อยกว่าด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้เชื่อที่อายุน้อยกว่าและเป็นผู้ที่ได้อธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ เป็นผู้ที่สำแดงชีวิตที่เต็มไปด้วยความถ่อมใจ ความรัก และความเคารพผู้ที่อายุมากกว่า

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้านิรันดร์ พระบิดาแห่งบรรพบุรุษของข้าพระองค์ และผู้เป็นความมั่นคงในอนาคตของข้าพระองค์ ขอโปรดช่วยข้าพระองค์ที่จะเป็นคนชอบธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ที่อยู่ในคนละวัยกับข้าพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์พูดด้วยความเคารพและระมัดระวังน้ำเสียงในการพูดคุยกับคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่า ขอให้ข้าพระองค์ยอมฟังผู้ที่อายุน้อยกว่า และยอมที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อต้องเผชิญกับข้อผิดพลาดของข้าพระองค์ เหนือสิ่งอื่นใด พระบิดา ขอทรงโปรดนำคนที่เข้ามาในชีวิตของข้าพระองค์ ที่จะรักข้าพระองค์มากพอที่จะให้อภัยความผิดพลาดของข้าพระองค์ และยังรักข้าพระองค์มากพอที่จะชี้ให้เห็นความผิดเหล่านั้น และจะช่วยให้ข้าพระองค์เติบโตขึ้น อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น