ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บ่อยครั้งที่ข้อความนี้จะถูกเน้น เมื่อพูดถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับชนชาติต่างๆหรือรัฐบาลทั้งหลาย แต่จำเอาไว้ว่า มันจะเริ่มจากที่ไหนไม่ได้เลย นอกจากเริ่มต้นจากตัวเราและคริสตจักรของเราก่อน จะเกิดการฟื้นฟูขึ้นในแผ่นดินของเราได้ ก็ต่อเมื่อเราทุ่มตัวในการอธิษฐานทุกวัน อดอาหารทุกอาทิตย์ และมีจิตใจที่โหยหา เรียกร้องให้พระเจ้าเข้ามาในโลกและเปลี่ยนแปลงมัน

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า พระบิดาของทุกชนชาติและทุกคน โปรดเข้ามาในโลกของเรา และทำหมายสำคัญต่างๆที่ทำให้เราเห็นถึงฤทธิ์อำนาจและพระคุณของพระองค์อย่างชัดเจน โปรดเรียกผู้ที่หลงหายกลับมาหาพระองค์ผ่านทางเรา โปรดใช้เราให้เป็นผลแรกของการฟื้นฟูและการเริ่มต้นใหม่ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น