ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เป้าหมายของเราในฐานะที่เป็นผู้เชื่อคือการเติบโตในโลกอย่างเต็มที่ในพระเยซูคริสต์ โดยการเป็นหนึ่งเดียวกันในร่างกายของผู้เชื่อ เป้าหมายที่ท้าทายนี้ จะสามารถประสบความสำเร็จได้ถ้าเราพูดความจริงเท่านั้น — ข้อความที่เป็นแรงบันดาลใจมาจากพระวิญญาณของพระเจ้า — และการทำตามนั้นด้วยความรัก เราจะสามารถคาดหวังที่จะถ่ายทอดความรักของพระเจ้าที่ส่งพระเยซูมาได้อย่างไร ถ้าเราไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยความรักนั้นเอง?

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงอำนาจและเสียสละ ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์กำจัดแรงจูงใจที่ไม่ดีและทัศนคติที่ชั่วร้ายของข้าพระองค์ และทรงครอบไว้ด้วยความรักของพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการได้สัมผัสความบริสุทธิ์และการอยู่ด้วยของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้นในชีวิตของข้าพระองค์ในแต่ละวัน ดังนั้นขอทรงเติมเต็มข้าพระองค์และทำให้ผลของวิญญาณเป็นจริงมากขึ้นในทัศนคติและการกระทำของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น