ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ไม่มีชื่ออื่นๆ ภายใต้ฟ้าสวรรค์ที่สามารถช่วยเราได้ (กิจการ 4:12) เราต้องยอมรับพระเยซูต่อหน้าคนอื่น เพราะเรารู้ว่าเมื่อเราทำ เราจะแน่ใจได้ว่าพระองค์จะยอมรับเราต่อพระพักตร์พระบิดาในสวรรค์ พระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้า เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและองค์เจ้าชีวิตของเรา เราอาจจะไม่ได้รู้ทุกอย่างที่อยู่เบื้องหลังคำเหล่านั้น — เปโตรก็ไม่รู้ตอนที่เขายอมรับว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ — แต่เราสามารถมุ่งมั่นที่จะรู้จักพระองค์และตามพระองค์จนกว่าเราจะรู้จักพระองค์มากขึ้นได้ พระเยซูขอให้เราเปิดใจของเราให้อำนาจของพระองค์ และให้เราเริ่มต้นการเดินทางไปถึงความรู้ที่บริบูรณ์และได้พบพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้มีชีวิตและพระบิดาผู้บริสุทธิ์ ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ได้ส่งพระเยซู พระบุตรของพระองค์มาช่วยข้าพระองค์ ข้าพระองค์สารภาพว่าข้าพระองค์ต้องการให้พระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด และเป็นพระบุตรของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น