ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำสัญญาต่างๆของพระเจ้าต่ออับราฮัมและดาวิด รวมถึงงานของพระองค์ที่ทำผ่านทางพระเยซู และความน่าทึ่งของการปกป้องรักษาเชื้อสายของพระเยซู ที่สืบทอดต่อๆกันมาจากอับราฮัม และดาวิดนั้น เป็นอะไรไปไม่ได้เลย นอกจากการอัศจรรย์ล้วนๆ สิ่งเหล่านี้ทำให้เราเห็นถึงความสัตย์ซื่อและฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า เมื่อไหร่ที่เราท้อใจเพราะความไม่สัตย์ซื่อ และการดูหมิ่นมากมายที่เกิดขึ้นในโลกนี้ ก็ให้เราระลึกถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าและฤทธิ์อำนาจที่น่าทึ่งของพระองค์ ที่ทำผ่านทางคนของพระองค์ที่ได้เลือกมาในอดีต

คำอธิษฐาน

พระบิดาของปวงชนทั้งหลาย และผู้จัดเตรียมและผู้ปกป้องคนของพระองค์ โปรดให้ข้าพเจ้ารู้สึกฮึกเหิมที่แฝงด้วยความเกรงกลัวในฤทธิ์อำนาจของพระองค์ และรู้สึกงงงวยที่แฝงด้วยความนับถือในความสัตย์ซื่อของพระองค์ ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดหรืออำนาจใดที่จะเหมือนพระองค์ เพราะมีแต่พระองค์ผู้เดียวที่เป็นพระเจ้า ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์สำหรับสง่าราศีและพระคุณของพระองค์ สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น