ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ร่างกายของเราไม่ยั่งยืนและมีข้อบกพร่อง เรามีตำหนิเพราะจุดอ่อนและความบาปของเรา แต่เพราะพระคุณพระเจ้าที่ให้แก่เราผ่านทางพระเยซูคริสต์ อนาคตของเราจะไม่ถูกฝังไปกับร่างที่กลายเป็นเถ้าธุลีของเรา แต่เราจะอยู่ในฤทธิ์อำนาจที่สมบูรณ์แห่งพระเจ้าของเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบพระคุณที่ให้ข้าพระองค์มีชีวิตหลังความตาย ขอบคุณที่ให้ความบริสุทธิ์แก่ข้าพระองค์แม้ว่าข้าพระองค์จะมีรอยแห่งความบาป ขอบพระคุณที่ไถ่ข้าพระองค์จากความตายและนำข้าพระองค์เข้าสู่พระสิริของพระองค์ พระเจ้า ขอให้ถ้อยคำ การกระทำ ความคิดของข้าพระองค์เป็นที่แสดงให้เห็นถึงพระคุณและอำนาจของพระองค์ในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำในทุกๆ วันที่ข้าพระองค์ติดตามพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น