ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความเอื้ออาทรเป็นความรักที่แสดงออกในวิธีการปฏิบัติด้วยความเต็มใจ ในโลกที่เห็นแก่ตัวของเรานี้ เราต้องการนิสัยที่มีความเอื้ออาทรและความยุติธรรมมากขึ้น สิ่งเหล่านี้มาจากหัวใจ สัมผัสโดยพระคุณ และมาจากพระบิดาผู้เมตตากรุณา

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เมตตากรุณา ข้าพระองค์รู้ว่าจะได้พบกับคนที่ข้าพระองค์ต้องเมตตาด้วยการให้ความรัก ให้เวลา ให้อภัย และเงิน ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ที่จะปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างเป็นธรรม และด้วยความรักเช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ปฏิบัติต่อข้าพระองค์ ขอให้ชีวิตของข้าพระองค์สะท้อนให้เห็นถึงพระคุณของพระองค์ต่อผู้อื่นที่ต้องการความรักของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น