ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูต่างจากพวกครูสอนทุกวันนี้ พระเยซูไม่จำเป็นต้องยกคำสอนที่คลุมเคลือของครูรุ่นก่อนๆมาสนับสนุนคำสอนของพระองค์หรอก พระเยซู เป็นพระคำของพระเจ้า พูดพระคำที่มาจากพระเจ้า พระองค์พูดและทำตามน้ำพระทัยพระบิดา ชีวิตและคำพูดของพระองค์ มีสิทธิอำนาจอย่างแท้จริง ที่ส่งต่อไปยังหลายยุคหลายสมัย และนำเราให้มาพบกับความจริงของพระองค์ พระเยซูผู้นี้ ผู้เป็นครูและองค์เจ้าชีวิตของเราแตกต่างจากคนอื่น คำพูดของพระองค์มีฤทธานุภาพ คำสอนของพระองค์เป็นความจริง ดังนั้นเราควรทำตามน้ำพระทัยของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอบคุณที่พูดผ่านพวกผู้พยากรณ์และพระคำของพระองค์ แต่พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ที่ทรงพูดข้อความอันยิ่งใหญ่ผ่านมาทางพระเยซู เมื่อข้าพเจ้ามองเห็นลักษณะของพระเยซู ข้าพเจ้าก็ถูกดึงเข้ามาใกล้พระองค์ เมื่อข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคำที่มีสิทธิอำนาจของพระองค์ ข้าพเจ้าก็เชื่อฟังอย่างถ่อมใจ ขอบคุณที่ส่งพระเยซูมาเป็นครู เป็นผู้ชี้นำ เป็นองค์เจ้าชีวิต และพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น