ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ปลอบประโลม (ดู 2 โครินธ์ 1) แม้แต่ตอนที่พระองค์ต้องจัดการอย่างรุนแรงกับความบาปและความดื้อรั้นของเรา พระองค์ก็ทำเพื่อจะเกิดผลดีแก่เรา มันจะเป็นแค่ช่วงเวลาที่เจ็บปวดสั้นๆ เท่านั้น แต่มันจะนำเราให้มีความชื่นชมยินดีในภายหลัง ถ้าคุณอยู่ในช่วงเวลาของการถูกพระเจ้าตีสอน หรือกำลังเผชิญกับผลกระทบที่โหดร้ายของความบาป ขออย่ายอมแพ้นะครับ แสงสว่างจะมาถึงและเมื่อรุ่งอรุณที่จะมานั้นก็คือพระคุณของพระเจ้า ซึ่งมีค่ามากกว่าการรอคอยนะครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงอวยพรลูกๆ ของพระองค์ที่กำลังเผชิญกับความยากลำบาก ขอทรงช่วยให้พวกเขาสามารถทนผ่าน "กลางคืนแห่งความยากลำบาก" เพื่อที่ว่าเมื่อรุ่งอรุณมาถึง พวกเขาจะได้พบกับความชื่นชมยินดีอันยิ่งใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้า องค์เจ้าชีวิต ขอทรงโปรดอวยพรให้คนต่อไปนี้ และช่วยพวกเขาให้พบกับความยินดีในพระองค์.... อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น