ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข้อความนี้เป็นแก่นสาระสำคัญในพระคัมภีร์ฉบับภาคพันธสัญญาใหม่และจากปากของพระเยซูเองที่เตือนเราว่าอย่าใช้ชีวิตเพื่อสิ่งที่เป็นของชั่วคราวในโลกนี้

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้เริ่มต้นและสิ้นสุด ผู้เป็นนิรันดร์ ขอบพระคุณที่ทรงเป็นในสิ่งที่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่สามารถเป็นได้ ขอทรงโปรดเรียกจิตใจของข้าพระองค์ให้ตื่นขึ้น เพื่อที่จะเห็นสิ่งสำคัญที่เป็นนิรันดร์ และขอทรงเปิดตาให้ข้าพระองค์เห็นว่าสิ่งใดเป็นสิ่งชั่วคราว ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น