ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข้อความนี้สอดคล้องกับใน 1 ยอห์น 2:17 "โลกนี้กำลังจะผ่านพ้นไปพร้อมๆ กับกิเลสตัณหาของมัน แต่คนที่ทำตามความต้องการของพระเจ้าจะยังอยู่ตลอดไป" โชคชะตาและอนาคตของเราไม่ได้ถูกจำกัดให้ขึ้นอยู่กับการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เท่านั้น แต่เรามีอนาคตและความหวังใจนอกเหนือจากความตาย โดยการมีความเชื่อในพระผู้ช่วยให้รอดผู้ที่มีชัยชนะเหนือความตายและฟื้นขึ้นมาแล้ว พระองค์จะกลับมาเพื่อนำเรากลับบ้านที่เป็นนิรันดร์ของพระองค์ ความเชื่อนี้คือการทำตามที่พระเจ้าต้องการแม้คนส่วนมากในวัฒนธรรมปัจจุบันของเราเลือกที่จะไล่ตามสิ่งที่ชั่วคราวและสิ่งที่จะหายไปอย่างรวดเร็ว

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับความแน่ใจในชัยชนะ ชีวิตนิรันดร์ การกลับมาอยู่ร่วมกัน และความชื่นชมยินดี ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น