ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อการชี้ความบาปของคนอื่นทำได้ง่าย พระเจ้าต้องการที่จะเตือนเราว่าสิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือการที่เราดูตัวเราเองอย่างเข้มงวดถึงความสัตย์ซื่อของเราเอง

Thoughts on Today's Verse...

When we find it easy to identify the sin of others, God wants us to be reminded of how important it is for us to take a rigorously honest inventory of our own faithfulness. He wants us to deal with our own sin before we evaluate anyone else.

คำอธิษฐาน

พระบิดาขอทรงยกโทษให้แก่ข้าพระองค์สำหรับความบาป ขอทรงยกโทษให้แก่ข้าพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งความบาปที่ข้าพระองค์วิจารณ์และตัดสินผู้อื่น ขอทรงไถ่ข้าพระองค์จากนิสัยที่ชั่วร้ายและทำให้ผู้อื่นเจ็บ และขอทรงโปรดอวยพรข้าพระองค์ให้มีความสัตย์ซื่อ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Forgive me, Father God, for my sins. Forgive me, especially Father, for the sin of a critical and judgmental spirit. Deliver me from such hurtful and evil habits, forgive me of my sins, and please bless me with faithfulness. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยอห์น 8:7

ความคิดเห็น