ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อคุณได้ยินได้รู้จักกฎจากคัมภีร์ คุณรู้สึกสะดุ้งเพราะมันแทงใจดำคุณไหม หรือคุณพยายามหาเหตุผลเข้าข้างตนเองหรือโยนความรับผิดชอบให้คนอื่น หรือว่าคุณปฏิบัติตามเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดา ใจที่ฉลาดต้องยอมรับกฎของพระเจ้าเหมือนเป็นพระพรและเกราะป้องกัน คนโง่หาทางาหลีกเลี่ยงการทำตามกฎนั้นเพื่อตัวเอง ลองถามตัวเองอย่างซื่อสัตย์นะครับ "ฉันเป็นคนแบบไหน"

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้มีเมตตา พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณที่ทรงรักข้าพระองค์มากพอที่จะให้ข้าพระองค์รู้จักความจริงและกฎของพระองค์ ขอทรงใช้การเชื่อฟังของข้าพระองค์ในการสร้างลักษณะที่เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นในตัวข้าพระองค์ และเพื่อให้ข้าพระองค์เป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนที่พระองค์นำเข้ามาในชีวิตของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น