ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูยอมละสวรรค์ เพื่อมารับใช้คนในโลกนี้ พระองค์ทำแบบนี้เพื่อคนท้ายๆจะได้กลายเป็นคนต้น คนต่ำต้อยจะได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ และผู้เล็กน้อยจะได้เป็นคนสำคัญ ส่วนพวกที่หยิ่งยโส พวกที่ชอบวางอำนาจบาทใหญ่ ที่ชอบข่มเหงผู้อื่น ก็มักจะปฏิเสธการทรงเรียกของพระคริสต์แบบไม่ใยดีมาเป็นร้อยๆปีแล้ว อันที่จริงพระเยซูมาตายให้กับคนบาปและคนอ่อนแอ แต่คนพวกนี้ถือตัวว่า ตน "สำคัญ"เลยไม่ต้องการพระผู้ช่วยให้รอด แต่คนที่ถ่อมตัวกลับถือว่าพระเยซูนั้นเป็นทั้งพระผู้ช่วยให้รอด ผู้พิชิต เป็นกษัตริย์ และเป็นเพื่อนของพวกเขา องค์เจ้าชีวิตชอบใจคนอย่างนี้และยินดีที่จะแบ่งปันความรอดกับพวกเขาด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ผู้รับใช้ที่เลิศเลอผู้เป็นกษัตริย์ผู้ทรงฤทธิ์ ขอบคุณที่ยอมมารับใช้ด้วยการเสียสละอย่างยิ่ง และทำให้เรารู้ว่าเราสามารถครอบครองร่วมกับพระองค์ได้ ข้าพเจ้าเฝ้ารอคอยถึววันที่ทุกหัวเข่าจะก้มกราบลงพร้อมกับข้าพเจ้าต่อหน้าองค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้า จนกว่าจะถึงวันนั้น ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ใช้ข้าพเจ้าเพื่อเป็นพระพรกับคนเหล่านั้นที่มักจะหลงลืมพระองค์ไปในโลกที่แสนจะสับสนวุ่นวายและมัวเมานี้ ขอพระเจ้าได้รับเกียรติและคำสรรเสริญที่ส่งพระพระเยซูองค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้ามา อธิษฐานในนามอันบริสุทธิ์ของพระเยซู ขอสรรเสริญพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น