ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้แค่เสริมกำลังให้กับเราในตอนนี้เท่านั้น แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังเป็นเครื่องค้ำประกันให้กับเราด้วย (2 โครินทร์ 1:22 ; 5:5) และยังเป็นความมั่นใจของเราว่าเราจะได้อยู่ต่อหน้าพระเจ้า (1 ยอห์น 3:1-2) และร่วมแบ่งปันในสง่าราศีของพระองค์อีกด้วย (โคโลสี 3:1-4) พระวิญญาณอยู่ในเราและสัญญาว่าจะให้ชีวิตนิรันดร์กับเรา

Thoughts on Today's Verse...

The Holy Spirit doesn't just empower us now. He is our guarantee (2 Corinthians 1:22; 5:5) and our assurance that we will see God face to face (1 John 3:1-2) and share in his glory (Colossians 3:1-4). He is alive in us and promises us life that never will end.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระเจ้า ผู้เป็นพระบิดาแห่งชนชาติและเชื้อชาติทั้งหลาย ขอบคุณสำหรับการรับรองว่าพระองค์จะทำงานภายในข้าพเจ้าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ และจะทำให้ข้าพเจ้าฟื้นขึ้นด้วยอำนาจของพระวิญญาณ เพื่อเราจะได้ไปอยู่ต่อหน้าพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

O God and Father of all nations and races, thank you for your guarantee that you will work in my life through the Holy Spirit and raise me up by your Spirit's power to join you in your presence. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 8:11

ความคิดเห็น