ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พวกเรามนุษย์มักจะพยายามจะจัด "ลำดับชั้น" ของตัวเอง พระเยซูเตือนพวกศิษย์ของพระองค์ว่า ถ้าพวกเขาอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรของพระเจ้าจริงๆ ก็ให้เลิกสนใจเรื่องการจัดลำดับชั้นในชีวิตประจำวันได้แล้ว อันที่จริง พระองค์โกรธมากทีเดียว ตอนที่พวกศิษย์ห้ามเด็กๆ ไม่ให้เข้ามาหาพระองค์ พวกศิษย์นี้เห็นว่าเด็กๆไม่มีค่าพอ สำหรับเวลา พลังงาน และความสนใจของพระเยซู พระเยซูก็คว่ำค่านิยมแบบโลกๆนี้อยู่บ่อยๆ แล้วเตือนให้พวกเขาหันมาใส่ใจเรื่องลักษณะของเด็กๆให้มากขึ้น แทนค่านิยมที่ผิดๆของพวกเขา ถ้าพวกเขายังอยากจะเข้าใจเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าอย่างแท้จริง

Thoughts on Today's Verse...

We humans are always trying to define our place in the "pecking order" of life. Jesus reminds his disciples that they have to throw away the everyday rules of the pecking order if they are to really be part of his Kingdom. In fact, he was quite angry with them because they denied toddlers' access to him, apparently because these disciples didn't deem the little ones worthy of their Master's time, energy, and attention. Jesus, as he so often did, turned their common worldly values upside down and reminded them they needed to pay more attention to the character of toddlers than their own sense of importance if they were ever going to understand God's Kingdom.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณที่เห็นคุณค่าในตัวข้าพเจ้าในฐานะลูกของพระองค์ โปรดปลุกเร้าความน่าทึ่ง ความถ่อมใจและความยำเกรงในตัวข้าพเจ้าที่มีต่อพระองค์ขึ้นมาอีกครั้ง ในขณะที่ข้าพเจ้าพยายามจะอยู่เพื่อพระองค์ และแผ่นดินของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father, thank you for valuing me as your child. Re-awaken in me the wonder, humility, and awe as I seek to live for you and your Kingdom! In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มาระโก 10:13-14

ความคิดเห็น