ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราดูลักษณะนิสัยได้จากความรักและความสัตย์ซื่อที่เราแสดงออกจริงๆ ในชีวิตประจำวันของเรา สิ่งเหล่านี้เสแสร้งแกล้งทำไม่ได้เลย ความรักที่เต็มไปด้วยความเมตตานั้นดูได้จาก เมื่อเรามีอำนาจเหนือกว่าอีกคนหนึ่งแต่เราเลือกที่จะปฏิบัติต่อคนนั้นด้วยใจกรุณาและความห่วงใยอย่างแท้จริง ความสัตย์ซื่อคือการเป็นคนแห่งความจริง จริงแท้ทั้งในการกระทำและคำพูด สิ่งเหล่านี้ควรจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตแต่ละวันของเรา และซึมซับจนกลายเป็นนิสัยของเรา เมื่อเป็นแบบนั้นแล้ว คนอื่นก็จะเห็นความรัก และพระเจ้าก็จะพอพระทัย

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ผู้ทรงสัตย์ซื่อ เต็มไปด้วยความรักและความเมตตาและความรักมั่นคง สรรเสริญพระองค์ที่เป็นตัวอย่างของความเข้มแข็ง ความเมตตา ความบริสุทธิ์ ความเห็นอกเห็นใจ ความรักและความซื่อสัตย์ ข้าพระองค์ขอมอบใจของขาพระองค์ให้เป็นไปตามที่พระองค์ต้องการ ขอให้ใจของข้าพระองค์มีลักษณะเหล่านี้ และขอทรงเปิดใจของข้าพระองค์ให้รับอำนาจแห่งการเปลี่ยนแปลงโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น