ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งเรามัวแต่ให้ความสนใจกับการทรงสร้างอันน่าอัศจรรย์ของพระเจ้า ตลอดจนพระพรอันยิ่งใหญ่ที่ผ่านมาทางพระคุณของพระองค์ จนลืมที่จะขอให้พระองค์สอนความจริงของพระองค์กับเราด้วย อย่าให้เรานมัสการพระองค์เพราะการทรงสร้างอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์เท่านั้น แต่ขอให้เรานมัสการพระองค์ด้วยการเรียนรู้ถึงน้ำพระทัยของพระองค์ และพยายามที่จะใช้ชีวิตในแต่ละวันตามนั้นด้วย

Thoughts on Today's Verse...

Sometimes we get so caught up in the wonders of God's creation and the marvelous blessings of his grace we forget to ask him to teach us his truth. Let's not only worship him in awe for his majestic creation, but let's also worship him by learning his will and seeking to live it in our daily lives.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์และผู้เลอค่า โปรดสอนความจริงของพระองค์ให้กับข้าพเจ้ารู้ โปรดนำชีวิตข้าพเจ้าให้เป็นไปตามใจพระองค์ โปรดนำข้าพเจ้าเข้าสู่สติปัญญาของพระองค์ ข้าพเจ้าอยากให้ชีวิตและการเลือกของข้าพเจ้า สะท้อนแผนงานของพระองค์ ที่มีให้กับข้าพเจ้าตั้งแต่ตอนที่พระองค์ให้ข้าพเจ้ามาเกิดในท้องแม่ ข้าพเจ้าขออธิษฐานทั้งหมดนี้ในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy and Precious Father, teach me your truth. Lead me to your will. Guide me in your wisdom. I want my life and my choices to be a reflection of your plan for me when you made me new in my mother's womb. In the name of Jesus I ask these things. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 119:64

ความคิดเห็น