ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งเรามัวแต่ให้ความสนใจกับการทรงสร้างอันน่าอัศจรรย์ของพระเจ้า ตลอดจนพระพรอันยิ่งใหญ่ที่ผ่านมาทางพระคุณของพระองค์ จนลืมที่จะขอให้พระองค์สอนความจริงของพระองค์กับเราด้วย อย่าให้เรานมัสการพระองค์เพราะการทรงสร้างอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์เท่านั้น แต่ขอให้เรานมัสการพระองค์ด้วยการเรียนรู้ถึงน้ำพระทัยของพระองค์ และพยายามที่จะใช้ชีวิตในแต่ละวันตามนั้นด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์และผู้เลอค่า โปรดสอนความจริงของพระองค์ให้กับข้าพเจ้ารู้ โปรดนำชีวิตข้าพเจ้าให้เป็นไปตามใจพระองค์ โปรดนำข้าพเจ้าเข้าสู่สติปัญญาของพระองค์ ข้าพเจ้าอยากให้ชีวิตและการเลือกของข้าพเจ้า สะท้อนแผนงานของพระองค์ ที่มีให้กับข้าพเจ้าตั้งแต่ตอนที่พระองค์ให้ข้าพเจ้ามาเกิดในท้องแม่ ข้าพเจ้าขออธิษฐานทั้งหมดนี้ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น