ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งผมก็อยากมองหาเสาไฟในเวลากลางคืนและเมฆในเวลากลางวันเพื่อใช้เป็นแนวทางนำผมในโลกนี้ เช่นเดียวกับที่ชาวอิสราเอลทำในช่วงที่พวกเขาเดินทางในถิ่นธุรกันดาร แต่ผมนึกถึงการทรงอยู่ด้วยของพระเจ้าในพระวิญญาณและสัญญาของพระองค์ว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งผม ผมเชื่อว่าถ้าผมแสวงหาพระสิริของพระองค์พระองค์จะนำผมไปในที่ที่ผมควรจะอยู่เพื่อทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ และพระองค์จะทรงอวยพรผมเพื่อประโยชน์ในชีวิตของผม

คำอธิษฐาน

โอ พระบิดาบนสวรรค์ ขอทรงนำข้าพระองค์ไปยังที่ที่พระองค์ต้องการให้ข้าพระองค์ไป เพื่อไปทำงานในส่วนที่พระองค์ต้องการให้ข้าพระองค์ไปรับใช้ และเพื่อคนที่พระองค์ต้องการให้ข้าพระองค์ไปสัมผัส ขอทรงให้ใจของข้าพระองค์ทำงานของพระองค์และขออย่าให้ข้าพระองค์ละสายตาจากพระสิริของพระองค์ที่จะมาถึง ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น