ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งผมก็อยากมองหาเสาไฟในเวลากลางคืนและเสาเมฆในเวลากลางวัน เพื่อใช้นำทางผมในโลกนี้ เหมือนกับที่นำทางชาวอิสราเอลในถิ่นธุรกันดารนั้น แต่ผมนึกถึงการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าในพระวิญญาณและคำสัญญาที่จะไม่ทอดทิ้งผม ผมเชื่อว่าถ้าผมแสวงหาสง่าราศีของพระองค์ พระองค์จะนำผมไปในที่ที่ผมควรไปเพื่อทำตามใจพระองค์ และพระองค์จะอวยพรผมในทางที่จะเป็นประโยชน์กับผมในโลกนี้และโลกหน้า

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระบิดาบนสวรรค์ โปรดนำข้าพเจ้าไปยังที่ที่พระองค์ต้องการให้ข้าพเจ้าไป ให้ทำงานที่พระองค์อยากให้ข้าพเจ้าทำ และไปหาคนที่พระองค์อยากให้ไปพบเจอ โปรดสะกดใจของข้าพเจ้าที่จะทำงานของพระองค์ และอย่าให้ข้าพเจ้าละสายตาไปจากสง่าราศีของพระองค์ที่กำลังจะมาถึง ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change