ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคัมภีร์ร้องบอกความจริงอยู่ตลอดว่า คนที่แสวงหาพระเจ้า จะไม่มีวันกระหายและหิวโหยเพราะพระองค์จะดับกระหายและทำให้เขาอิ่มท้อง บ่อยครั้งที่เราพยายามเยียวยาความเจ็บปวดทางจิตวิญญาณและความว่างเปล่าในจิตใจด้วยสิ่งที่ชั่วคราวที่ไม่มีวันเติมเต็มได้นอกจากพระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้ เลิกพึ่งความพอใจแบบประเดี๋ยวประด๋าวได้แล้ว แล้วหันมาพึ่งพระยาห์เวห์กันเถอะ

Thoughts on Today's Verse...

The Bible cries out with one recurring truth: God quenches the thirst and satisfies the hunger of those who seek him. So often we try to soothe the ache in our soul and fill the emptiness in our heart with what is only a temporary satisfaction that only God's presence can fill. Let's refuse every false satisfaction and seek the LORD!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้า ที่พยายามแสวงหาสิ่งที่จะเติมเต็มความหิวกระหายฝ่ายจิตวิญญาณ จากสิ่งที่ไม่ยั่งยืน (ให้สารภาพความบาปที่เป็นจุดอ่อนของคุณ เช่น บาปทางเพศ ชื่อเสียง เงินทอง เกียรติยศ การนับหน้าถือตา การติดยา การกินเติบ หรือหลงตัวเอง เป็นต้น) ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขณะที่ข้าพเจ้าแสวงหาพระองค์ โปรดให้ข้าพเจ้ารู้สึกได้ถึงการดับกระหายฝ่ายจิตวิญญาณ และการรู้สึกอิ่มท้องของข้าพเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Forgive me, dear Father, for trying to find the satisfaction for my soul's hunger in what is not truly sustaining. (Confess the area of temptation that most often causes you to stumble in this area — sex, status, possessions, economic security, chemical dependency, abusing food, body identity, etc.) As I seek you, dear LORD, please make your presence known as you satisfy my spiritual thirst and satiate my soul's hunger. In the name of Jesus, my Lord. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 107:9

ความคิดเห็น