ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถ้าเราได้รับการชำระล้างจากความผิดบาป ถ้าเราได้ตายกับพระคริสต์ในพิธีจุ่มน้ำแล้ว และได้รับการชำระอย่างสะอาดหมดจดแล้วโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็ให้เราใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้ากันเถอะ ให้เราสู้กับความบาปและแนวโน้มที่จะทำบาป ด้วยสุดกำลังของเรา โดยรู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสริมกำลังเราให้เป็นคนที่พระเจ้ายอมรับยิ่งกว่าตอนที่เราพยายามด้วยตนเอง ให้เราเริ่มวันใหม่ด้วยการเตือนสติตัวเองว่าเราได้ตายจากความบาปในอดีตแล้วและตั้งเป้าที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ตามแบบของพระเจ้านั้น

Thoughts on Today's Verse...

If we have been cleansed from perversity, if we have died with Christ in baptism and have been cleansed thoroughly and completely by the Holy Spirit, then let's live for God! Let's resist sin, and our inclination to sin, with all our might, knowing that as we do, the Holy Spirit will empower us to a much greater righteousness than we could ever live on our own. Let's begin each day with a conscious decision to be dead to our sinful past and alive to the goal of the holy character of God!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้เป็นที่รักและเป็นผู้ชอบธรรม พระเจ้าผู้เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ามีจิตใจที่แน่วแน่ที่จะอุทิศตนเพื่อทำตามใจของพระองค์ และพร้อมที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มที่ให้บริสุทธิ์และเต็มไปด้วยพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู พระผู้ช่วยให้รอด และองค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้า อาเมน

My Prayer...

Loving and Righteous Father, Almighty God, help my heart remain firmly committed to your will and more fully conformed to your holy character and grace. In the name of Jesus, my Savior and my Lord. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 6:11-12

ความคิดเห็น