ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถ้าเราได้รับการชำระล้างจากความผิดบาป ถ้าเราได้ตายกับพระคริสต์ในพิธีจุ่มน้ำแล้ว และได้รับการชำระอย่างสะอาดหมดจดแล้วโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็ให้เราใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้ากันเถอะ ให้เราสู้กับความบาปและแนวโน้มที่จะทำบาป ด้วยสุดกำลังของเรา โดยรู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสริมกำลังเราให้เป็นคนที่พระเจ้ายอมรับยิ่งกว่าตอนที่เราพยายามด้วยตนเอง ให้เราเริ่มวันใหม่ด้วยการเตือนสติตัวเองว่าเราได้ตายจากความบาปในอดีตแล้วและตั้งเป้าที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ตามแบบของพระเจ้านั้น

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้เป็นที่รักและเป็นผู้ชอบธรรม พระเจ้าผู้เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ามีจิตใจที่แน่วแน่ที่จะอุทิศตนเพื่อทำตามใจของพระองค์ และพร้อมที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มที่ให้บริสุทธิ์และเต็มไปด้วยพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู พระผู้ช่วยให้รอด และองค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น