ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ทำไมพระเยซูถึงได้คบหากับคนบาป ก็เพราะว่าเราจำเป็นต้องมีพระองค์ไง อันไหนคือหัวใจหลักของสองเรื่องนี้ ระหว่าง พระเยซูอยากช่วยกู้เราหรือเราสำนึกตัวว่าเป็นคนบาป แน่นอน หัวใจก็คือพระเยซูอยากช่วยกู้เรา เพราะถ้าไม่มีพระองค์ การสำนึกตัวว่าเป็นคนบาปก็ไม่มีประโยชน์อะไร มีแต่นำความผิดหวังมาให้ แต่ในทางกลับกัน ถ้าเราไม่สำนึกตัวว่าเป็นคนบาป การสละชีพของพระองค์เพื่อไถ่เราก็สูญเปล่า ดังนั้นให้เราสรรเสริญพระเยซู ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดที่เต็มไปด้วยความรักและการเสียสละ และในเวลาเดียวกัน เราก็ต้องรู้ตัวด้วยว่า เราเองก็ต้องการความเมตตาและพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เช่นกัน

Thoughts on Today's Verse...

Why did Jesus associate with sinners? Because we need him to associate with us! What's the most crucial part of that truth: Jesus' desire to save or our recognition of our sinfulness? Of course the most crucial part is Jesus' desire to save because without him, recognizing our sinfulness would only lead to despair. But without recognizing our need for his grace, his sacrifice for us is lost. So let's praise Jesus as our loving and sacrificial Savior, but let's also acknowledge our need for his merciful and mighty grace!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงเมตตา ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์จากก้นบึ้งของหัวใจ ที่ทรงให้พระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า พระบิดาที่รัก ในขณะเดียวกัน ข้าพเจ้าก็ขอสารภาพว่า ข้าพเจ้าก็ยังต่อสู้กับความบาปอยู่ ข้าพเจ้าอยากให้ความบาปหมดสิ้นไปจากชีวิตข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าก็ไม่สามารถหนีพ้นจากเงาและตราบาปได้ หากไม่มีพระคุณของพระองค์และการสละชีพของพระเยซู ข้าพเจ้าก็ไม่สามารถยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์อย่างลูกที่บริสุทธิ์ของพระองค์ได้ โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าที่ทำบาปต่อไปนี้คือ... และโปรดรับการสรรเสริญของข้าพเจ้า สำหรับการให้อภัยอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Gracious Father, I praise you from the bottom of my heart for providing Jesus as my Savior. At the same time, dear Father, I confess to you I struggle with sin. I want it completely out of my life, but I find that I cannot rid myself of its constant shadow and its penetrating stain. Without your grace and the sacrifice of Jesus, I know I could not stand before you as your pure child. Please forgive me for the following sins ... and please receive my praise for your gracious forgiveness. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มัทธิว 9:12

ความคิดเห็น