ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราได้ตายต่อบาปแล้วตั้งแต่เมื่อเราเรียกชื่อของพระเยซูตอนที่รับพิธีจุ่มน้ำ และวางใจว่าพระองค์จะเป็นผู้ช่วยให้รอดของเรา ในการตายแบบนี้คือเราได้ตายต่อความตายและผ่านจากความตายเพื่อมีชีวิตขึ้นใหม่ เพราะความเชื่อในพระเยซูและในอำนาจของพระเจ้า (ยอห์น 5:24; โคโลสี 2:12) ชีวิตของเราคือการเข้าร่วมกับพระเยซู และในอนาคตอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ซึ่งจะกลายเป็นของเราด้วย (โคโลสี 3:1-4) เราไม่ได้อยู่ใต้กฎ แต่อยู่ภายใต้ร่มพระคุณ ให้เราตอบสนองต่อของประทานแห่งพระคุณด้วยความรักและด้วยความกระตือรือร้นที่จะเป็นคนบริสุทธิ์ ให้เราเปิดใจเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในใจเราโดยการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่จะเปลี่ยนให้เราให้เป็นเหมือนพระเยซู (2 คร. 3:18) เราเป็นลูกๆ ที่ได้รับพระคุณ เราไม่ได้เป็นทาสของบาป แต่มีอิสรเสรีโดยพระคุณที่จะเป็นตามที่พระเจ้าสร้างให้เราเป็น - เราเป็นฝีมือของพระองค์ (เอเฟซัส 2:1-10) บาปจะไม่เป็นนายของเรา!

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิต พระบิดา ขอทรงทำให้จิตใจของข้าพระองค์บริสุทธิ์ และขอทรงสร้างใจของข้าพระองค์ขึ้นใหม่ และมีชีวิตชีวาในความเมตตากรุณาของพระองค์ แต่เป็นใจที่ตายต่อบาปที่เคยผูกมัดข้าพระองค์ไว้ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น