ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข้อความนี้สอดคล้องกับ โรม 6:1-2 ซึ่งเป็นสิ่งที่เตือนใจอย่างดีว่าความบาปไม่ใช่นายของเราอีกต่อไป และก็ไม่ใช่ตัวเลือกของเราด้วย เราเลือกที่จะใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้า ด้วยสิ้นสุดจิต สิ้นสุดใจและสิ้นสุดกำลังของเราเลือกที่จะรังเกียจชีวิตแห่งความบาป ที่ครั้งหนึ่งเคยผูกมัดเราเราไว้กับความตายและการพ่ายแพ้

คำอธิษฐาน

พระเจ้า พระบิดา พระเยซูผู้ประเสริฐ องค์เจ้าชีวิตของข้าพระองค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เป็นเพื่อนที่อยู่ภายในข้าพระองค์และเป็นไฟที่บริสุทธิ์ ขอทรงให้ข้าพระองค์กระตือรือร้นในการที่จะเป็นคนที่บริสุทธิ์และชอบธรรมเหมือนอย่างที่พระองค์ได้สร้างข้าพระองค์และได้ไถ่ข้าพระองค์มา อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น