ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าสถิตอยู่ในบ้านกลางใจคุณ คุณจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อคุณทำในสิ่งที่น่ารักที่เป็นพระพรให้กับคนอื่นๆ ก็เหมือนกับที่เราเชื่อมั่นและพึ่งพิงในความรักอันมั่นคงของพระเจ้า พี่น้องในพระคริสต์ของเราก็อยากได้ความรักแบบนั้นเหมือนกัน

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าที่น่ารักและพระบิดาผู้ทรงฤทธิ์ โปรดเติมข้าพเจ้าให้เต็มไปด้วยพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อข้าพเจ้าจะได้แสดงความรักต่อคนในครอบครัว เพื่อนๆ และคนที่พระองค์ให้เจอะเจอมากขึ้น เพื่อพวกเขาจะเห็นพระเยซูและความรักของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดที่สุดยอดของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น