ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข้อความนี้สอดคล้องกับ โรม 6:1-2 ซึ่งเป็นสิ่งที่เตือนใจอย่างดีว่าความบาปไม่ใช่นายของเราอีกต่อไป และก็ไม่ใช่ตัวเลือกของเราด้วย เราเลือกที่จะใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้าอย่างสุดจิต สุดใจและสิ้นสุดกำลังของเรา เราเลือกที่จะรังเกียจชีวิตแห่งความบาป ที่ครั้งหนึ่งเคยผูกมัดเราไว้กับความตายและการพ่ายแพ้

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า พระบิดา พระเยซูผู้เลอเลิศ ผู้เป็นองค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เป็นเพื่อนที่อยู่ภายในข้าพเจ้าและเป็นไฟที่บริสุทธิ์ โปรดกระพือข้าพเจ้าให้เป็นคนที่บริสุทธิ์และชอบธรรมเหมือนอย่างที่พระองค์ได้สร้างและไถ่ให้ข้าพเจ้ามาเป็น อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น