ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความรักเป็นมากกว่าความรู้สึกหรือทัศนคติ ความรักคือการกระทำ เมื่อเรารัก เราก็จะแสดงออกโดยการกระทำ ในฐานะที่เราเป็นลูกศิษย์ของพระเยซู เราแสดงความรักด้วยการเชื่อฟังในสิ่งที่พระองค์สอน แน่นอนว่า การเชื่อฟังนำมาซึ่งพระพรอย่างมากมาย พระเยซูเปิดเผยพระองค์เองให้กับคนที่เชื่อฟังได้เห็น

Thoughts on Today's Verse...

Love is much more than a feeling or an attitude: love is an action. When we love, we show it by our deeds. As disciples of Jesus, our love is shown by our obedience to the things Jesus taught. Of course, that obedience brings an incredible blessing — Jesus reveals himself to those that obey him!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ อับบาพระบิดาของข้าพเจ้า โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่หลงไปทำบาป โปรดเสริมกำลังให้กับข้าพเจ้าที่จะต่อต้านสิ่งชั่วร้ายตนนั้น โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ายินดีที่จะเชื่อฟังคำสอนขององค์เจ้าชีวิตและพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Dear LORD, my Abba Father, please forgive me for my sins. Empower me to resist the Evil One. Help me find delight in obeying the teaching of my Lord and Savior, Jesus. In the name your Son I ask this. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยอห์น 14:21

ความคิดเห็น