ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความรักเป็นมากกว่าความรู้สึกหรือทัศนคติ ความรักคือการกระทำ เมื่อเรารัก เราก็จะแสดงออกโดยการกระทำ ในฐานะที่เราเป็นลูกศิษย์ของพระเยซู เราแสดงความรักด้วยการเชื่อฟังในสิ่งที่พระองค์สอน แน่นอนว่า การเชื่อฟังนำมาซึ่งพระพรอย่างมากมาย พระเยซูเปิดเผยพระองค์เองให้กับคนที่เชื่อฟังได้เห็น

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ อับบาพระบิดาของข้าพเจ้า โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่หลงไปทำบาป โปรดเสริมกำลังให้กับข้าพเจ้าที่จะต่อต้านสิ่งชั่วร้ายตนนั้น โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ายินดีที่จะเชื่อฟังคำสอนขององค์เจ้าชีวิตและพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น