ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แรงจูงใจที่เราอยากจะเป็นผู้บริสุทธิ์นั้นเกิดจากความเมตตากรุณาอันเหลือเชื่อของพระเจ้าที่มีต่อเราก่อน เรายอมถวายตัวให้กับพระองค์ก็เพราะพระองค์ได้แสดงความรักให้กับเราก่อนผ่านทางการสละชีพของพระเยซู เมื่อเราถวายตัวเพื่อถวายเกียรติให้กับพระองค์ เราก็กำลังนมัสการพระองค์นั่นเอง เมื่อเราปฎิเสธที่จะถูกหลอมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้ เราก็กำลังสรรเสริญพระองค์นั่นเอง เมื่อเราทำสิ่งดีๆเหล่านี้อย่างไม่ลดละในชีวิต พระเจ้าก็จะปรากฎเด่นชัดขึ้นในชีวิตเรา ด้วยความช่วยเหลือของพระวิญญาณ เราก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นเหมือนกับพระคริสต์ในทุกๆวัน (2 กธ3:18) เพื่อเราจะได้แสดงลักษณะของพระเจ้าออกมามากยิ่งๆขึ้น (กาลาเทีย5:22-23)

Thoughts on Today's Verse...

The motivation for our holiness is God's incredible mercy and grace. We offer ourselves to him because he has already shown us his love through the sacrifice of Jesus. As we offer ourselves to honor him, we are worshipping him. As we refuse to be molded into the lifestyle of the world, we offer him praise. As we consistently do these things with our lives, God's will becomes even more clear. With the Spirit's help, we are daily being transformed to be more like Jesus (2 Cor. 3:18) as we display more of the character of God (Gal. 5:22-23).

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา เหมือนบทเพลงเก่าที่ร้องว่า "ขอให้เป็นไปตามใจพระองค์ หล่อหลอมข้าพเจ้าให้พร้อมที่จะทำตามใจพระองค์ด้วยเถิด" ข้าพเจ้ายินดีที่จะถวายจิตใจ ชีวิต และอนาคต ให้กับพระองค์ใช้ เพื่อเป็นการถวายเกียรติให้กับพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father, as the old hymn says, "Have thine own way Lord... mold me and make me after thy will!" I gladly offer you my heart, my life, and my future to use to your glory. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 12:1-2

ความคิดเห็น