ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แรงจูงใจที่เราอยากจะเป็นผู้บริสุทธิ์นั้นเกิดจากความเมตตากรุณาอันเหลือเชื่อของพระเจ้าที่มีต่อเราก่อน เรายอมถวายตัวให้กับพระองค์ก็เพราะพระองค์ได้แสดงความรักให้กับเราก่อนผ่านทางการสละชีพของพระเยซู เมื่อเราถวายตัวเพื่อถวายเกียรติให้กับพระองค์ เราก็กำลังนมัสการพระองค์นั่นเอง เมื่อเราปฎิเสธที่จะถูกหลอมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้ เราก็กำลังสรรเสริญพระองค์นั่นเอง เมื่อเราทำสิ่งดีๆเหล่านี้อย่างไม่ลดละในชีวิต พระเจ้าก็จะปรากฎเด่นชัดขึ้นในชีวิตเรา ด้วยความช่วยเหลือของพระวิญญาณ เราก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นเหมือนกับพระคริสต์ในทุกๆวัน (2 กธ3:18) เพื่อเราจะได้แสดงลักษณะของพระเจ้าออกมามากยิ่งๆขึ้น (กาลาเทีย5:22-23)

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา เหมือนบทเพลงเก่าที่ร้องว่า "ขอให้เป็นไปตามใจพระองค์ หล่อหลอมข้าพเจ้าให้พร้อมที่จะทำตามใจพระองค์ด้วยเถิด" ข้าพเจ้ายินดีที่จะถวายจิตใจ ชีวิต และอนาคต ให้กับพระองค์ใช้ เพื่อเป็นการถวายเกียรติให้กับพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น