ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คนชั่วกลัวชัยชนะของความดี ความบริสุทธิ์ และความชอบธรรม พวกเขากลัวที่จะไม่ได้เป็นใหญ่ พวกเขากลัวความตายที่จะเอาชนะพวกเขา คนชอบธรรมต้องการชัยชนะแห่งความดี ความบริสุทธิ์ และความชอบธรรม พวกเขาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครองจิตใจของพวกเขา พวกเขารู้ว่าความตายเป็นศัตรู แต่พระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขาได้เอาชนะความตายแล้ว ในเวลาเช่นนี้ รู้สึกดีไหมครับที่คนชั่วเท่านั้นที่รู้สึกกลัว

Thoughts on Today's Verse...

The wicked fear the triumph of goodness, holiness, and righteousness. They fear not being in control. They fear death overtaking them. The righteous desire the triumph of goodness, holiness, and righteousness. They offer their life to be controlled by the Holy Spirit of God. They recognize death is an enemy, but one that has been conquered by their Savior. In times like these, isn't it comforting to know that the fear of the wicked is really all the wicked can be sure of receiving!

คำอธิษฐาน

โอ องค์เจ้าชีวิต พระเจ้า ขอทรงให้ความยุติะรรม ความเมตตา และความชอบธรรมของพระองค์มาถึงผู้ที่แสวงหาพระองค์และทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ ขอทรงทำให้ใจของข้าพระองค์ เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นเพื่อที่จะแตกต่างจากคนที่ทำสิ่งชั่วร้าย และขอทรงให้ข้าพระองค์มีใจที่จะนำคนมารู้จักพระคริสต อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

O LORD God, please bring your justice, mercy, and righteousness to triumph in the lives of all who seek after you and your will. Please make my heart more like yours in regard to evil and those who perpetuate it and stir in me a deeper passion to lead those to Christ who do not know you. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of สุภาษิต 10:24

ความคิดเห็น