ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีกี่ครั้งที่คุณพูดในสิ่งที่ "ผิด" สำหรับผม พูดบ่อยจนไม่อยากจะจำแล้ว ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับคำพูดพระเยซูเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ว่า "จิตใจเต็มไปด้วยอะไร ปากก็จะพูดออกมาอย่างนั้น" หรือพูดง่ายๆคือ คำพูดที่ไม่ดีและผิดกาลเทศะ มันเกี่ยวกับจิตใจมากกว่าทักษะการพูดหรือมารยาทในสังคม ให้เราขอพระเจ้าที่จะทำให้จิตใจเราบริสุทธิ์ ได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และจดจ่อไปที่ความรักและการทำตามใจพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระบิดาผู้เต็มไปด้วยความรักและความเมตตา โปรดชำระจิตใจของข้าพเจ้าให้บริสุทธิ์ ปราศจากสิ่งชั่วร้าย ความเกลียดชัง การหลอกลวง อคติ ความคิดไม่ดี ตัณหา และความโลภ ทุกอย่าง ในนามพระเยซูที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจ โปรดขับไล่อำนาจของสิ่งชั่วร้าย หรือการล่อลวง ที่จะทำลายจิตใจและทำให้จิตวิญญาณของข้าพเจ้าพกช้ำ โปรดเติมเต็มจิตใจของข้าพเจ้าด้วยความรัก ความเมตตา ความชอบธรรม ความบริสุทธิ์ ความสุภาพอ่อนโยน ความอดทนอดกลั้น ความอ่อนไหวต่อความรู้สึกคนอื่น ความกล้าหาญ ความมุ่งมั่น และการให้อภัย โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ารู้ว่าจะเป็นคนแบบไหนตอนไหน โปรดชำระข้าพเจ้าให้บริสุทธิ์ทั้งกาย ใจและวิญญาณ ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น