ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคำของพระเจ้าเป็นแสงสว่างในทางที่มืดของเราในโลกที่ศีลธรรมไม่แน่นอนนี้ พระคำของพระเจ้าต้องเป็นมาตรฐานที่จะทำผิดหรือถูก ชอบธรรมหรือชั่วร้าย ถ้าชีวิตเรามีพระคำและทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า เราก็จะไม่ถูกทำลาย

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ซึ่งทำให้คนตายฟื้นได้ ผู้ที่ทำให้คนที่ล้มลงให้ลุกขึ้นใหม่ ขอทรงให้ใจของข้าพระองค์มีความยินดีในความจริงของพระองค์ และขอให้ชีวิตของข้าพระองค์ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามที่พระองค์ต้องการ ขอทรงนำข้าพระองค์ไปในทางของพระองค์ และนำย่างก้าวของข้าพระองค์ในทางชอบธรรม ขอทรงให้กำลังข้าพระองค์ที่จะเป็นอิสระจากสิ่งที่ผูกมัดที่ซาตานใช้ควบคุมข้าพระองค์ และทำลายอิทธิพลด้านความชอบธรรมตามทางของพระเจ้าในข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น