ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ไม่มีใครเข้าถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้ ยกเว้นผ่านทางของขวัญแห่งพระคุณของพระองค์ เมื่อเราไม่ใส่ใจในเรื่องความบริสุทธิ์ของพระเจ้า ก็เท่ากับว่าเราดูหมิ่นสิ่งที่มีค่าและศักดิ์สิทธิ์ คนจะต้องรับรู้และเห็นว่าพระเจ้านั้นบริสุทธิ์ ไม่ผ่านมาทางคนของพระองค์ ก็ผ่านมาทางการกระทำของพระองค์เอง ให้เรานมัสการพระเจ้าอย่างจริงจัง และถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยความเคารพยำเกรง (ฮีบรู 12:28-29) แต่อย่าจำกัดการนมัสการของเราแค่ในโบสถ์เท่านั้น ให้เราตระหนักว่าทั้งชีวิตของเราคือการนมัสการ (โรม 12:1-2) และให้เราตั้งใจที่จะใช้ชีวิตให้บริสุทธิ์ในทุกสิ่งที่เราทำ (1 เปโตร 1:15-16) - ทั้งการนมัสการด้วยริมฝีปากและด้วยชีวิตของเรา (ฮีบรู 13:15-16)

Thoughts on Today's Verse...

God's holiness is unapproachable except through the gift of his grace. When we disregard God's holiness, we profane what is precious and sacred. God will be known and shown as holy; if not by his people, then by his action. Let's take our worship of God seriously, honoring him with our reverence and awe (Hebrews 12:28-29). But, let's not confine worship to only what we do in church. Let's realize that all of our life is worship (Romans 12:1-2) and live out our lives with a commitment to be holy in all we do (1 Peter 1:15-16) — in both the worship with our lips and the worship with our lives (Hebrews 13:15-16).

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์และใหญ่ยิ่งสูงสุด ผู้บริสุทธิ์และสมบูรณ์แบบในความชอบธรรม โปรดยกโทษความผิดบาปให้กับข้าพเจ้าด้วย และโปรดชำระและทำให้ข้าพเจ้าบริสุทธิ์ ด้วยฤทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงและชำระมลทินได้ ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์แด่พระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty and Most High God, holy and perfect in righteousness, forgive me for my sins. Cleanse me and make me holy by the transforming and sanctifying power of your Holy Spirit. May my life be lived as a holy sacrifice to you. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เลวีนิติ 10:3

ความคิดเห็น